Customer Info EN

Privacy policy of customers

ThongTinKhachHang-02

1- Collect information
Is an enterprise operating in the field of: researching and manufacturing electronics and telecommunications equipment and providing customer care. Customer information we get from economic contracts, orders, consulting information directly with customers through customer care.
With the desire to build an international quality Vietnamese brand for electronics and telecommunications products – as well as a professional customer care process. Therefore, customer information is our valuable asset – a link for us to serve our customers better and better..

2- Purpose and scope of information use
The highest purpose of the use of customer information is to convey the company’s operational information, product information, promotions, customer support … in the form of: website, email, phone. To ensure the interests of customers..
We always respect and commit to using the information for the right business purposes of the company. Commit not to share, assign use rights to any other third party. We take full responsibility before applicable laws for the use of our customers’ personal information..

ThongTinKhachHang-01

2- Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích cao nhất của việc sử dụng thông tin khách hàng là: truyền tải những thông tin hoạt động của công ty, thông tin sản phẫm, các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng … bằng cách hình thức: website, email, điện thoại. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích kinh doanh của công ty. Cam kết không chia sẽ, nhượng quyền sử dụng cho bên thứ ba nào khác. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật hiện hành về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.